અમદાવાદમાં મેટ્રો ટ્રેન શરુ થયાના ૧૦ દિવસમાં જ ટેકનીકલ ખામી, મેટ્રો ટ્રેન સેવા કામચલાઉ બંધ કરાઈ

March 13, 2019
 1171
 Previous
Next 

Share: